OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej (dále jen "VOP") se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ") uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ.

Prodávajícím (dále jen "Prodávající" nebo "Dodavatel") je provozovatel e-shopu www.epicellife.cz, kterým je:
Epicellife s.r.o.,se sídlem Smolotely 23, 262 63 KAmýk nad Vltavou, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C.286988, IČ: 06721346 , email: info@epicellife.cz, telefon: +420 603 529 547, +420 777 829 897 . Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii " kontakty"

Kupujícím (dále jen Zákazník či Spotřebitel) je fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Za Zboží jsou pro účely těchto VOP považovány předměty, které jsou předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky, na základě objednávek Zákazníka či Spotřebitele, zejména:

 • potraviny, nealkoholické nebo jiné zboží běžné spotřeby
 • drogistické zboží a kosmetika
 • drobné dárkové zboží

II. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách www.epicellife.cz je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné náhradní řešení.

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávku a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

III. Cena Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně a poplatky.

Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.

IV.Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.

V. Doprava, způsob platby a slevové kupóny

1) DOBÍRKA
Nejběžněji používaná platební metoda. Doručovateli uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží. Dobírka není zpoplatněna. 

2) BANKOVNÍ PŘEVOD
Platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. Po odeslání objednávky na Váš email přijde potvrzení objednávky spolu s údaji potřebnými pro převod peněz - částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Po provedení platby nám jsou peníze na účet připsány obvykle během 1-2 pracovních dní.
Zboží odesíláme ihned po obdržení platby (pokud je skladem o čemž budete informováni již při vytváření objednávky v našem eshopu). Při převzetí zásilky od doručovatele pak již nic neplatíte.

 1. DOBÍRKA
  Nejběžněji používaná platební metoda. Doručovateli Zákazník uhradí částku, která je uvedená v jeho objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží. Dobírka je zpoplatněna částkou 29 Kč při platbě platební kartou.
  2. BANKOVNÍ PŘEVOD
  Platbu Zákazník může uskutečnit předem bankovním převodem na účet Prodávajícího. Po odeslání objednávky bude Zákazníkovi doručen email s potvrzením objednávky spolu s údaji potřebnými pro převod peněz - částka, číslo účtu, variabilní symbol. Po provedení platby nám jsou peníze na účet připsány obvykle během 1-2 pracovních dní.
  Zboží Prodávající odesílá ihned po obdržení platby (pokud je skladem). Při převzetí zásilky od doručovatele Zákazník pak již nic neplatí.
 2. Ke každé objednávce Prodávající účtuje poštovné a balné v paušální výši uvedené vždy při provedení objednávky a to za objednávku
 3. Objednané Zboží, které je skladem, je odesíláno v den objednání nebo jakmile je naskladněno.
 4. Pokud zboží není skladem nebo pokud by měla být dodací lhůta delší, Prodávající Zákazníka o této skutečnosti bude informovat včetně informace o předpokládaném náhradním termínu dodání, který zákazník může akceptovat či v případě nesouhlasu objednávku zcela zrušit.
 5. Osobní odběr Zboží provozovatel neposkytuje.
 6. SLEVOVÉ KUPÓNY

Chce-li zákazník uplatnit slevový kupón, počítá se hodnota jeho procentuální či fixní slevy ze samotné ceny zboží, ještě před započtením dopravného a dalších souvisejících poplatků. Každý slevový kupón je opatřen slevovým kódem včetně jeho slevové procentuální či fixní hodnoty a zákazník jej uplatňuje při zadávání objednávky , kdy v Košíku do políčka Slevový kupón vyplní příslušný kód a stisknutím tlačítka "Uplatnit slevu" se mu daná sleva odečte od jeho nákupu. Platnost tištěného slevového kuponu je 12 měsíců od vystavení, datum expirace slevy naleznete přímo na kupónu..

VI. Převzetí zboží

 1. Zákazník je povinen řádně zkontrolovat Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu Zboží, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.
  2. Podepsáním přepravního listu přepravci Zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené.
 2. Pokud Zákazník nepřevezme bez udání důvodu zaslané zboží v uvedené lhůtě, bude zboží vráceno zpět Dodavateli. Zákazníkům bude účtován manipulační poplatek ve výši 200 Kč za každou jednu zásilku. Vrácení finančních prostředků bude učiněno ve lhůtě 14 dní od převzetí nedodaného zboží dodavatelem. 

VII. Záruční podmínky, reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1.Záruční lhůty:

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

2.Lhůty pro uplatnění reklamace:

Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

 1. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:

1.došlo - li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

2.použil-li Zákazník věc před objevením vady,

3.nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím

4.prodal -li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

Nezvolí-li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že :
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny a rovněž funkčních potravin se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

Adresa pro uplatnění reklamace:

Epicellife s.r.o., věc: reklamace, Smolotely 23, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Kontakt pro uplatnění reklamace:

Email: info@epicellife.cz

4.Vyřízení reklamace

Reklamaci ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamovaného Zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě bude Zboží vyměněno za nové nebo budou vrácena kupní cena.

O způsobu vyřízení reklamace je Zákazník informován emailem. Pokud bude reklamace uznána, budou zákazníkovy náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@epicellife.cz a to za podmínek stanovených NOZ či těmito VOP.

 1. a) Právo Zákazníka na odstoupení
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

 1. b) Právo Dodavatele na odstoupení
  Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

IX. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

X. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese : https://ec.europa.eu/consumers/odr

XI. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 1. Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji Prodávajícím jsou v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na stránce www.epicellife.cz. Uzavřením kupní smlouvy podle čl. IV. těchto VOP Zákazník potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů.
 1. Uzavřením kupní smlouvy podle článku IV. těchto VOP poskytuje Zákazník Prodávajícímu výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 1. Prodávající zpracovává následující osobní údaje zákazníka:
  1. a) jméno
  2. b) příjmení
  3. c) adresa bydliště
  4. d) telefonní číslo
  5. e) e-mailová adresa
 1. Prodávající osobní údaje zpracovává výhradně za účelem vyřizování objednávek a přímého marketingu.
 1. Prodávající je oprávněn rozšířit účel zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy výhradně na základě písemného souhlasu Zákazníka.
 1. Prodávající se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Zákazníka, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji.
 1. Prodávající je povinen na výzvu Zákazníka opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu Zákazníka bez zbytečného odkladu po doručení takové výzvy. Výzvu Zákazník zašle na e-mailovou adresu info@epicellife.cz nebo tuto výzvu provede telefonicky.
 1. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracování osobních údajů Zákazníka, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit či předávat třetím osobám.
 1. Údaje, které Prodávající o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu".

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.epicellife.cz. Změny podmínek vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 25. 5. 2018