REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Reklamace a vrácení zboží

Záruční podmínky, reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

  1. Záruční lhůty:

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

  1. Lhůty pro uplatnění reklamace:

Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:

a) došlo - li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Zákazník věc před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím

d) prodal -li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti,

vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

Nezvolí-li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že :
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny a rovněž funkčních potravin se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

Adresa pro uplatnění reklamace:

EPICELLFOOD s.r.o., reklamační oddělení, Radlická 806, 150 00 Praha 5- Smíchov

Kontakt pro uplatnění reklamace:

Email: info@epicellife.cz

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem .Pokud bude reklamace uznána, budou zákazníkovy náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!